#آزادی_برای_شیرزاد_تصویربردار_تلویزیون_تمدن_از_بند_دولت

وزیر محترم اطلاعات و فرهنگ در مراسم گرامی داشت از روز خبرنگار در ارگ ریاست جمهوری: هیچ خبرنگاری در زندان و حتی توقیف موقت دولت وجود ندارد.

این در حالی است که‌ جلال الدین شیرزاد تصویربردار خبری تلویزون تمدن بیش از هشت روز است که در قید یکی از ارگانهای امنیتی دولت است.

#آزادی_برای_شیرزاد_تصویربردار_تلویزیون_تمدن_از_بند_دولت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *