کابل – افتتاح اتحادیه سرتاسری ذوب آهن و فلزات افغانستان

برای اولین بار پس از حاکمیت طالبان در کشور؛ روز گذشته اتحادیه سرتاسری ذوب آهن و فلزات افغانستان افتتاح شد. در افتتاحیه این اتحادیه صنعت‌کاران نگرانی‌های شان را از جمله قاچاق داغمه جات به بیرون از کشور و کمبود مواد خام به اعضای گروه طالبان بیان کردند. بخشی از نگرانی‌ها‌هم بسته بودن بانک‌ها بود که کار و بار صنعت‌کارانرا با مشکل روبرو ساخته است.

هم‌زمان با این؛ اما پاسخ اعضای طالبان به تمامی این نگرانی‌ها، رسیدگی به تمامی آن‌ها در گذر زمان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *