حمایت شورای علمای ولسوالی‌ بهسود میدان وردک و ولسوالی خدیر دایکندی از موضع اخیر شورای علمای شیعه کشور

شورای علما و متنفذین ولسوالی بهسود میدان وردک

در ادامه اعلام حمایت علما و متنفذین از موضع شورای علمای شیعه کشور، شورای علما و متنفذین ولسوالی بهسود میدان وردک نیز در نشستی حمایت‌شان را از موضع اخیر این شورا در رابطه به حقوق شیعیان ساکن در کشور اعلام کردند.

آنان از حاکمان فعلی نیز خواستند که به مطالبات بر حق شورای علمای شیعه کشور تن دهند، زیرا به گفته‌ آنان، شورای علمای شیعه کشور، یگانه مرجع واحد است که می‌تواند از بخش عظیم از شهروندان جامعه شیعی در کشور نمایندگی کند.

شورای علما و بزرگان ولسوالی خدیر دایکندی

از سویی هم؛ شورای علما و بزرگان ولسوالی خدیر دایکندی نیز در نشستی جداگانه به صورت قاطعانه، حمایت‌شان را از موضع شورای علمای شیعه کشور اعلام کردند.

آنان در یک قطعه‌‌نامه چهار ماده‌ای از حاکمان فعلی خواهان توجه و رسیدگی جدی به مشکلات شیعیان از جمله باشندگان ولسوالی خدیر شدند.

این درحالیست که پیش از این هم، شوراهای علما و باشندگان شماری از ولایات کشور، حمایت شانرا از موضع اخیر شورای علمای شیعه کشور اعلام کرده و از حکومت فعلی نیز خواهان توجه جدی به مطالبات برحق شیعیان ساکن در کشور شده بودند.   

خواست‌هایی که حکومت فعلی تاهنوز نسبت به آن پاسخ روشن نداده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *