غزنی – انتقادها از کندی در روند توزیع تذکره الکترونیکی

باشندگان ولایت غزنی از کندی در روند توزیع تذکره الکترونیکی شکایت دارند. آنان می‌گویند، با آنکه روزانه صدها تن به مراکز توزیع تذکره الکترونیکی مراجعه می‌کنند اما تعدادی کمی از آنها موفق به گرفتن تذکره می‌شوند.

درهمین حال مسئولین  اداره ملی احصائیه در غزنی با تائید گفته‌های مردم می‌گویند، کمبود جای و نبود امکانات کافی سبب شده تا در توزیع تذکره الکترونیکی تعلل ایجاد شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *