بلخ – اعلام حمایت آموزگاران و کارمندان دولتی از طرح یکسان سازی معاشات

آموزگاران و کارمندان دولتی ولایت بلخ حمایت شان را از طرح یکسان معاشات کارمندان دولتی اعلام کردند.

 آنان گفتند، با عملی شدن این طرح، سلامت دستگاه معارف تضمین و معاشات آموزگاران افزایش می‌یابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *