قطر: به‌رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان اولویت جهان نیست

قطر می‌گوید، به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان دراولویت جامعه جهانی قرار ندارد. مطلق القحطانی، نماینده…

خواست پارلمان اروپا از کشورهای عضو: درخواست‌های رد شده‌‌ پناهندگی افغان‌ها دوباره بررسی شود

پارلمان اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته، درخواست‌های پناهند‌گی افغان‌ها را به شمول درخواست‌های رد…